Polityka bezpieczeństwa

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Wprowadzona zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator

danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k. siedzibą: ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.

Dane kontaktowe Administratora

Można się z nami skontaktować :

 • telefonicznie: 41 247 03 10

 • pod adresem e-mail: biuro@gomed.com.pl

 • pisemnie przesyłając korespondencję na adres:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.

 • osobiście w Przychodni Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k. ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych:

tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować :

 • pod adresem e-mail: iodo@gomed.com.pl

 • pisemnie przysyłając korespondencję na adres: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k. ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.

z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.

Z inspektorem można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 26, w tym (np. NFZ, ZUS, sądy, prokuratura, inne organy państwowe) oraz podmioty świadczące usługi z zakresu:

 • obsługi informatycznej,

 • wykonywania badań w tym diagnostycznych i laboratoryjnych,

 • doręczenia korespondencji i przesyłek.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres okres określony na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29.

 1. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez 20 lat. z wyjątkiem

 • zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, dokumentacja jest przechowywana przez okres 30 lat,

 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta przez 10 lat,

 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Przysługujące Panu/i prawa

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), przenoszenia danych osobowych, których nam Pan/i dostarczył, tj. do otrzymania tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pan/i prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pan/i prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych. dane kontaktowe wskazano powyżej.

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez Administratora Pana/i dane osobowe są niezgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych i kategorie danych

Pan/i dane osobowe niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej Administrator uzyskuje z następujących źródeł:

 • bezpośrednio od osoby której dane dotyczą,

 • w przypadku osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych od opiekuna prawnego pacjenta,

 • w przypadku osób nieprzytomnych bez kontaktu logicznego od opiekuna faktycznego, prawnego,

 • od pracodawcy( w przypadku realizacji zadań z zakresu medycyny pracy).

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich nie podania

Niepodanie wyżej wymienionych danych w celach określonych powyżej może skutkować odmową udzielenia świadczenia w ramach żądań wykonywanych przez Administratora.