Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Abstract blur hospital and clinic interior for background

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED-OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp. k. informuje, że w bazie konkurencyjności zostało zamieszczone ogłoszenie w sprawie realizacji zamówienia na świadczenie usługi nadzoru – funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne Usługi publiczne, Działania RPSW.07.01.00Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 sporządzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Link do bazy konkurencyjności

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze wykonawcy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu