Projekt grantowy 2

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Sp. z o. o. Sp. j. ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec św. przystąpił do realizacji projektu grantowego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.


Pomoc udzielona jest w formie grantu i przeznaczona jest na dodatki do wynagrodzenia dla personelu w wysokość 86 800,60 zł.
W jej ramach pracownicy Zakładu Medycyny Paliatywno- Hospicyjnej w tym pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekuni medyczni, osoby sprzątające oraz osoby zatrudnione na kuchni , które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy, otrzymają dodatki do wynagrodzenia.

Łączna wysokość grantu wynosi 86 800,60 zł.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest